Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) tartalmazza azokat a feltételeket, amelyek a partnerboltért felelős személy (a továbbiakban: „Pólógalaktika”) mint szolgáltató által üzemeltetett www.pologalaktika.hu weboldal (a továbbiakban: „Honlap”) ügyfél (a továbbiakban: „Ügyfél”) (Pólógalaktika és az Ügyfél a továbbiakban: „Fél” vagy „Felek”) általi használatára vonatkoznak.

 1. A Pólógalaktika tevékenysége

A Pólógalaktika kifejezetten csak a pólóminták (a továbbiakban: „Termék” vagy „Szolgáltatás”) előállításával foglakozik, kizárólagosan az interneten elérhető, és ingyenesen használható Photopea program segítségével.

 • Elérhetőség és adatok

A Pólógalaktika üzemeltetőének adatai:
Név: Szabó Pál
Cím: 3400, Mezőkövesd Barack utca 13.

Elérhetőség
Email: info@pologalaktika.hi
telefon: +36 20 263 7538

A Pólógalaktika részére tárhelyet biztosító adatai:
CWeb Hosting Kft.
Cégjegyzékszám: Cg.01-09-405273
Adószám: 32069473-1-42.
Közösségi adószám: HU32069473

 • A Honlapon igénybe vehető szolgáltatások köre

A Honlap különféle menüpontjai, funkciói többféle szolgáltatást kínálnak az Ügyfélnek.

 • Böngészés: a weboldalon való kereséssel az Ügyfél megtekintheti a Pólógalaktika által előállított mintákat, továbbá egyéni kéréssel is fordulhat a Pólógalaktika-hoz, az Ügyfélnek a megadott elérhetőségein.
 • Kapcsolat: a személyes adatok megadásával az Ügyfél lehetővé teszi, hogy a további kérdései és kérései a Pólógalaktika-hoz eljussanak, és azokra választ, felvilágosítást adjon az Ügyfélnek a megadott elérhetőségein.
 • Hírlevél: az Ügyfél a feliratkozással a személyes adatait és igényeit eljuttatja a Pólógalaktika-hoz, aki a megadott elérhetőségeken értesíti az Ügyfelet az aktuális ajánlatokról, és az Ügyfél igényeinek kielégítési lehetőségeiről. A Pólógalaktika ezen a csatornán értesíti Ügyfeleit a legújabb elérhető mintákról és termékekről is.

 • A rendelés, szerződéskötés menete

A partnerbolt által bemutatott termékek és minták megrendelése kizárólag csak a Pólógalaktika-tal szerződésben lévő partnercégeknél lehetséges. Ezen cégek következők: Pólómánia.hu, Printfashion.hu, Los Polos.hu, Forme.hu.

Megrendelés esetén az Ügyfél a Partenerbolt-tal semmilyen szerződésbe nem kerül, mivel a Pólógalaktika átirányítja az Ügyfél-t a partnercégek weboldalára, ahol a rendelések történnek. Az ügyfél kizárólag ezen cégekkel kerül szerződésbe és kizárólag ezen cégek Általános Szerződési Feltételei vonatkoznak a szerződő felekre.

Az Ügyfél a Pólógalaktika-val szerződésben lévő partnercégekkel szerződési nyilatkozatának megtételekor tudomásul veszi, hogy nyilatkozata fizetési kötelezettséget von maga utána partnercégek felé.

 • A teljesítés menete

A teljesítés feltételeit, így különösen a fizetést, a szállítást és a teljesítési határidőt kizárólag a Pólógalaktika partnercégei írják elő az Ügyfél számára.

A partnercégeknél előforduló Termék vagy Szolgáltatás árára vonatkozó elírásokért a Pólógalaktika nem vállal felelősséget, azok téves feltüntetése esetén a Pólógalaktika-t semmilyen kötelesség nem terheli.

 • A vásárló elállási- és felmondási joga

Az üzlethelyiségen kívül kötött és a távollévők között kötött szerződés esetén a vásárlót indokolás nélküli elállási jog illeti meg. Minden további erre vonatkozó előírásokat a partnercégek Általános Szerződési Feltételei között olvashat.

 • Nyilatkozat

Az elállási- és felmondási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát a fentiek szerint meghatározott határidő lejárta előtt elküldi a Pólógalaktika partnercégei részére.

A Pólógalaktika partnercégei a weboldalukon is biztosíthatják a vásárló számára az elállási- és felmondási jog gyakorlását.

 • Visszatérítés

Ha a fogyasztó a Pólógalaktika partnercégeinél előírt szabályoknak megfelelően eláll a szerződéstől, a Pólógalaktika partnercégei bonyolítják le a visszatérítési eljárást azon cégek szabályainak megfelelően.

 • Termék visszaküldése

Ha a fogyasztó eláll a szerződéstől, a termék visszaküldési folyamatára kizárólag a Pólógalaktika partnercégeinek előírásai vonatkoznak. A Pólógalaktika ebben az eljárásban semmilyen kötelezettséget nem vállal.

Termék adásvételére irányuló szerződés esetén a [*] mindaddig visszatarthatja az összeget, amíg a fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Nem illeti meg a [*]-t a visszatartás joga, ha vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza.

 • Kivételek

Minden egyéb kivételről, amikor a vásárló nem gyakorolhatja elállási- és felmondási jogát a Pólógalaktika partnercégeinek Általános Szerződési Feltételei közt tájékozódhat.

 • Hibás teljesítés szabályai (vásárlók esetén)
 • Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön a Pólógalaktika partnercégeinek hibás teljesítése esetén a partnercégekkel szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

A kellékszavatosággal kapcsolatos igényeinek jogairól a Pólógalaktika partnercégeinek Általános Szerződési Feltételei közt tájékozódhat.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

A kellékszavatossági igényének határidejéről a Pólógalaktika partnercégeinek Általános Szerződési Feltételei közt tájékozódhat.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a Pólógalaktika partnercégeivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét, a Pólógalaktika partnercégeinek Általános Szerződési Feltételei leírtak alapján.

 • Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

A termékszavatosággal kapcsolatos igényeiről a Pólógalaktika partnercégeinek Általános Szerződési Feltételei közt tájékozódhat.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

A termékszavatosággal kapcsolatos igényeinek határidejéről a Pólógalaktika partnercégeinek Általános Szerződési Feltételei közt tájékozódhat.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Ön a Pólógalaktika partnercégeivel szemben érvényesítheti a termékszavatossági igényét, a Pólógalaktika partnercégeinek Általános Szerződési Feltételeiben leírtak alapján.

 • Panaszkezelés (vásárlók esetén)

A vásárló kizárólag a Pólógalaktika partnercégeivel szemben élhet panasz lehetőséggel, a Pólógalaktika partnercégeinek Általános Szerződési Feltételeiben leírtak alapján, és az ott megadott elérhetőségeken keresztül.

Egyéb szabályok

A Pólógalaktika nem felel a Szolgáltatás alábbi okokból bekövetkező hibájáért:

 1. a Szolgáltatás igénybevételéhez az Ügyfél által felhasznált eszközök működési hibája, alkalmatlansága miatt;
 2. a Szolgáltatás helytelen vagy nem rendeltetésszerű használata miatt;
 3. a jogszabályi előírások Ügyfél általi megszegése miatt (ideértve a Szolgáltatást törvénybe ütköző módon vagy célokra való felhasználását, vagy bármilyen jogellenes magatartás tanúsítását);
 4. a Szolgáltatás megszakadása vagy hibája más szolgáltató által nyújtott helyi hozzáférés vagy kapcsolódás megszakadásából ered.

Az Ügyfél köteles jóhiszeműen eljárni, saját adatait a valóságnak megfelelően feltüntetni, a Honlapot annak célja szerint használni. A Honlap és a Szolgáltatás helytelen használatáért minden felelősség az Ügyfelet terheli.

A Honlapon feltüntetett összes adat, szöveg, kép és tartalom a Pólógalaktika szellemi tulajdona, azt felhasználni az Ügyfél semmilyen formában nem jogosult.

A Pólógalaktika szolgáltatási tevékenységére magatartási kódexet nem alkalmaz.

 • Az ÁSZF-re irányadó jog

A Honlap használatakor az Ügyfél kifejezetten elfogadja a jelen ÁSZF-et, és az Adatkezelési Tájékoztatót. E két dokumentum megtalálható itt: PólóGalaktika

A Pólógalaktika bármikor jogosult a jelen ÁSZF-et módosítani, amely módosítás a Honlapon történő közzététellel válik hatályossá.

A jelen ÁSZF-re és a Felek között létrejött jogviszonyra a magyar jog szabályai az irányadók. Ha valamely rendelkezés jogszabályba ütközik, érvénytelen vagy végrehajthatatlan, az nem érinti a többi rendelkezés jogszerűségét, érvényességét és végrehajthatóságát.

Dátum: 2023.11.28.

Pólógalaktika